Nemáte žádnou položku v košíku.

                                

                                                         

Obchodní podmínky

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Stanična 9 Nitra.

Okresný úrad Topoľčany Číslo živnostenského registra: 406-6674

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Juraj Valný se sídlem Čeľadince 168,    IĆO. 33991758 DIČ:1031566273 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.rebornbaby.cz

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@rebornbaby.cz

telefon: + (421) 948 912 593

poštovní adresa: 956 16 Čeľadince 168

číslo účtu: SK 51 090 000 000 002 637 53725

 

1.2.Tieto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí .Predávajúci nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků .Dostupnosť zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího. Informativní dostupnost je uvedena u každého zboží. . Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určenia.Nejsme plátci DPH

1.3.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si

dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kúpna smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2.Záväzným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.3.Záväzné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

2.4. V případě, že kupující v objednávce uvede jako údaj o místě, kde má být zboží dodáno "osobní převzetí", považuje se to žádost o rezervaci vybraného zboží v určeném odběrném místě. Potvrzením objednávky prodávající potvrzuje rezervaci vybraného zboží pro kupujícího v určeném odběrném místě. Rezervace zaniká, pokud si kupující zboží nepřevezme (neuzavře kupní smlouvu) v odběrném místě nejpozději do 3. dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5. V případě objednávky, při které má být zboží osobně převzato kupujícím v odběrném místě, prodávající před převzetím zboží splní informační povinnosti vůči kupujícímu a umožní kupujícímu prohlédnutí zboží. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách až momentem převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Predávajúci je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupujúci je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky

5. Odstoupení od kupní smlouvy (Storno objednávky)

5.1.Predávajúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, pokud se spolu nedohodnou na náhradním plnění.

5.2.Kupujúci má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží podle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").

5.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5.4.Odstúpenie od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího

5.5.Odstúpenie od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

5.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.8.Predávajúci vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

5.9.Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrhu na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

5.10.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 5.4. a 5.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

6. Dodací podmínky

6.1. Li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi.

6.2. Při doručení zásilky kurýrem je zákazník povinen zkontrolovat zásilku - její případné poškození. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o poškozeném / porušeném balení zásilky. V případě, že zásilka je poškozena a po kontrole obsahu zásilky je zjištěno, že obsah zásilky neodpovídá obsahu faktury / objednávky, nebo její obsah je poškozen, je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat v přítomnosti kurýra do škodného zápisu. Při nesplnění vyplnění škodného zápisu, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

6.3. Zákazník je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit zda není mechanicky poškozen a zda obsah balení odpovídá fakturovaného zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá fakturovaného zboží, nebo je zboží mechanicky poškozeno (avšak bez známek poškození samotné zásilky, na co se vztahuje bod 4.2.), Je zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

6.4. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

6.5. Zákazník je informován o odeslání zboží jeden pracovní den před jeho doručením. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat dodavatele, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

6.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7. Reklamační řád

7.1.Predávajúci odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

7.2.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav

7.3.Reklamačný řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

7.4.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.5.Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.6.Kupujúci je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.7.Počas záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.

7.8.Ak zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží.

Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

 

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo do servisního střediska).

 

7.9.Predávajúci je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

7.10.V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

7.11.Kupujúci je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.12.Predávajúci vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona.

7.13.Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších

případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou

nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu

uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

7.14.Kupujúci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.15.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný, obdobný se srovnatelnými technickými parametry, srovnatelnou technickou kvalitou a cenou.

7.16.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

 

7.17.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.18. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.19.Záručná doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

7.20.Záručná doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.21.v případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet

záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.22.Všetky právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

7.23.Za neoprávněnou reklamaci zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek ve výši 16,60 EUR (500 Kč) / 1 hod. práce prodávajícího.

7.24.Pokiaľ jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).

7.25.Pokiaľ se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.26.Vybavenie reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

7.27.Pre účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

7.28.Pre účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

7.29.Pre účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

7.30.Oprávnenie kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8 těchto všeobecných obchodním podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž vadu uplatňovat reklamaci opakovaně .

7.31.V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

7.32.O výsledku reklamačního řízení informuje kupujícího telefonicky prodávající, resp. servisní středisko, jestliže byl reklamované zboží zasláno kupujícím přímo do autorizovaného servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je zároveň seznámen o způsobu převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu.

Reklamované zboží zašlete na naši adresu:Juraj Valný 956 16 Čeľadince 168

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Juraj Valný Čeladince 168 Slovenská republika (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa:95616 Čeladince 168

telefon: 0948111700

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

Ze strany správce nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.2.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

8.3.Tieto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

8.4.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Čeľadince 19.4.2019

 

rychlé dodání

 

Servis

 

Záruka

 

Tel.: +(421) 948 912 593