Nemáte žádnou položku v košíku.

Obchodní podmínky

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Stanična 9 Nitra.

Okresný úrad Topoľčany Číslo živnostenského registra: 406-6807

 

1. Všebecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Juraj Valný  95616 Čeladince 168  I: IĆO 33991758 DIČ: 1031566272(dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.rebornbaby.cz

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@rebornbaby.cz, lubyt@pobox.sk

telefon: + (421) 948 912 593

poštovní adresa: Juraj Valný 956 16 Čeladince 168

číslo účtu: SK18 1100 0000 0080 1425 1827

1. Prodávající neni plátcem DPH.

2. Obchod na e-shopu umožňuje dodání do Česka .

3. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží a způsob platby (dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.

5.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.

      2. Předmět smlouvy

1.Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2. Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www. rebornbaby.cz

3. Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala možnostem prodeje a dostupnosti. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující prodávajícím vyrozuměn.

4-Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu. Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž objednaného zboží

5. Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodurebornbaby,cz, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, a další uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží, jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. Některé zboží může být prezentováno ilustrační fotografií, v takovém případě bude tato informace u zboží uvedena.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

         3. Objednávka zboží

1 Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

2. Objednávku může kupující udělat bez registrace nebo s registrací.

3. Objednávka (nebo případná registrace) musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby: a) prostřednictvím internetového obchodu www.rebornbaby.cz. b) prostřednictvím e-mailové pošty na adrese: inf@rebornbaby.cz (jen pro předem dohodnuté případy, např. objednání zboží z katalogu)

4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

6. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu

. 7. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do okamžiku expedice. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu nejdéle do 10 dnů (deseti dnů) od odstoupení od objednávky. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7). Kupující na konci objednávkového procesu musí odsouhlasit tyto obchodní podmínky. V procesu objednávky se též zobrazují další „souhlasy“ (k odebírání newsletteru, zaslání dotazníku spokojenosti s obchodem, aj) – jejich odsouhlasení však není podmínkou pro uzavření smlouvy. 

                       4. Cena a platba

1 .Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www. rebornbaby.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím

2. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím dle výběru kupujícího nabídky zobrazené v procesu objednávky. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu a způsob platby budou kupujícím zaplaceny takto: a) dobírkou – platba řidiči přepravní společnosti nebo obsluze výdejního místa, b) bankovním převodem - údaje pro platbu jsou zaslány emailem jako součást potvrzení objednávky a jsou také uvedeny na www.rebornbaby.cz v kategorii „platba“. Platba dobírky v Česku je realizována v Kč.

3. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazení dobírky pracovníkovi přepravní společnosti, nebo výdejního místa. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak. V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedic, nezbytné připsání platby do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail. Pokud kupující neuhradí částku v plné výši do dalších 5-ti pracovních dnů, je jeho objednávka automaticky bez dalšího upozornění stornována, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak

4. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad. Faktura je kupujícímu primárně zasílána v elektronické podobě na email uvedený v objednávce, není-li dohodnuto jinak. V případě, že kupující fakturu neobdrží nebo email s přiloženou fakturou nemůže dohledat má možnost vyžádat si zaslání faktury prostřednictvím e-mailu:info@rebornbaby.cz.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky (po uzavření kupní smlouvy, po dohodě s kupujícím) v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečných odkladů vrácena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

                       5.    Dodací lhůta

1. U zboží u kterého se zobrazuje dostupnost „skladem“ má prodávající zboží skladem a zavazuje se objednávku vyexpedovat bez zbytečného odkladu nejdéle do 3 pracovních dnů. 2. Při platbě převodem na účet se prodávající zavazuje zboží odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí platby, nebo po naskladnění všech položek z objednávky. 3. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní.

                      6.  Dopravní podmínky a cena za dopravu

1. Kupující má možnost při objednávce na www.rebornbaby.cz zvolit si některý z aktuálně nabízených způsobů doručení (dopravy) zboží

2. Ceny dopravy jsou pro jednotlivé způsoby dopravy a platby uvedeny na platformě rebornbaby.cz v kategorii doprava a také jsou vidět v průběhu provádění samotné objednávky na rebornbaby.cz.

                           7.Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu rebornbaby.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů (čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které ale nesmí být zneužíváno

2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek (DVD), fotografií a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů. Tato lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím do dne předání zboží dopravci k vrácení, nebo přímo prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.

4  Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně - je možné využít i email:info@rebornbaby.cz. Zboží zašle kupující na vlastní náklady na adresu provozovny podávajícího V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky (číslo faktury), datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu, na který mu budou zaslány zpět peněžní prostředky. 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou, zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje, nákladů na případné vracení hotovosti a případně části nákladů za dopravu zboží zákazníkovi, tzn., že zákazníkovi budou vráceny náklady za dopravu a platbu pouze ve výši nejlevnější varianty, kterou si mohl zákazník pro dopravu a platbu vybrat. Vrátí-li kupující pouze část nakoupeného zboží a část si ponechá, může mu být zohledněna též hodnota dopravy s ohledem na hodnotu ponechaného zboží. Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl proti zaplacené kupní ceně kupujícího.

6 .Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8 .Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené. 9-V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

                                      8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

1.Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

2.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu rebrnbaby.cz, a to v délce trvání 24 měsíců (dvacetičtyř měsíců) od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamaci vadného zboží učiní kupující zasláním zboží v přiměřeném obalu ve vztahu k velikosti a povaze zboží a) na adresu sídla prodávajícího obyčejným balíkem České pošty

3. V písemné reklamaci, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak může navrhnout způsob vyřízení reklamace  Je doporučeno způsob vyřízení reklamace předem komunikovat e-mailovou poštou s přiložením fotografií vad)

4.Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail, kde uvede informace o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace (informace mohou být zaslány i odděleně s časovým posunem). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupujícího předal zásilku s reklamovaným zbožím dopravci. Reklamované zboží nesmí být zaslané na dobírku, takové zboží nebude převzato.

5.Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. .V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu obvyklého poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6. V případě, že řešením reklamace bude vrácení peněz za zboží kupujícímu, má kupující nárok na zaplacení ceny zboží, nejnižší sazby dopravného a způsobu platby, který si mohl při nákupu zboží zvolit a na případné náklady za poštovné spojené se zasláním zboží na adresu provozovatele obyčejný balík České pošty nebo na náklady účtované Zásilkovnou

7 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

                                             9. Práva z vadného plnění

1 .Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnní 

se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, není-li dohodnuto jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující předal zboží dopravci nebo prodávajícímu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů při realizaci obchodu v rámci Evropské Unie se můžete obrátit oddělení ADR při ČOI, naleznete na adrese adr/cio.cz. Adresa:Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská15, 120 00 Praha 2. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

         Ochrana osobních údajů

1.Společnost Juraj Valný 956 16 Čeladince 168 IČO 33991758, podnikající dle živnostenského oprávnění(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení e-mailovou adresu telefonní číslo adresu/sídlo IČO / popř. DIČ – pokud je budete chtít mít uvedeny na faktuře

2.Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

3.Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4.Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

5 . Zpracování osobních údajů je prováděno Juraj Valný aacute; tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: Prepravi společnost. Slovenska pošta, Česka pošta, Packeta.sk, GOOGLE LC, učtovnícka společnost

6 Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

7. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@rebornbaby.cz

8. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách základní funkčnosti webových stránek Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

9. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: -zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, -vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, -požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, -vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, -požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, -na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, -požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Závěrečná ustanovení Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Čeladince  19.01.2020

 

rychlé dodání

 

Servis

 

Záruka

 

Tel.: +(421) 948 912 593